Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „TICKET TO”  ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Тези общи условия за ползване на ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА  „TICKET TO”  ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ  уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на онлайн платформата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и  респективно собственика  на  онлайн платформата „ГРУП ПЛЮС” ООД  гр. София /по-долу за краткост наричан само „TICKET TO”.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите на онлайн платформата, със свободен общ достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на онлайн платформата , от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото фактическо получаване. 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „TICKET TO”

„TICKET TO” има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.
Чрез своята автоматизирана система за продажба на автобусни билети „TICKET TO” предлага услугите по продажба на автобусни билети. „TICKET TO” не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции за ползване на системата.
„TICKET TO” има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на онлайн платформата и на предоставяните услуги без предварително известяване.
„TICKET TO” има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги на сайта.
Лични данни на потребителите се събират чрез тази интернет страница и обработват от „TICKET TO” и неговите  партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.
„TICKET TO” не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на партньорските сайтове. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, „TICKET TO” събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, „TICKET TO” може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация от  онлайн плагформата www.ticketto.bg.  
 „TICKET TO” не гарантира, че потокът информация от и към онлайн платформата, от и към партньорски сайтове и други връзки , няма да бъде следен и/или записван от трети страни.
„TICKET TO” по никакъв начин не носи отговорност, за верността и точността на цялата информация от партньорски сайтове, също така „ГРУП ПЛЮС” ООД , напомня на Потребителите на настоящата онлайн платформата www.ticketto.bg, че всички права, задължения и фактически отношения свързани със сключването и изпълнението на договорите за превоз на пътници, се осъществявата съобразно действуващата нормативна уредба, както и общите условия на отделните превозвачи.
„TICKET TO” не носи отговорност по осъществяване на договорите за превоз от страна на отделните превозвачи.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на www.ticketto.bg.  в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба билети на www.ticketto.bg.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на „TICKET TO” в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез www.ticketto.bg. до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.
 За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.
„TICKET TO” не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които осигурява връзка.

  1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

„TICKET TO” е запазена търговска марка на „ГРУП ПЛЮС” ООД.
Съдържанието, предоставено от www.ticketto.bg. (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, и т.н.) е собственост на „ГРУП ПЛЮС” ООД  и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с „ГРУП ПЛЮС” ООД  и/или авторите му. 

  1. ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет чрез онлайн платформата www.ticketto.bg. само по начин и чрез предвидените за това форми в www.ticketto.bg.  следните стъпки:

  1. изберете желаното направление
  2. изберете вид на билета еднопосочен / двупосочен
  3. изберете дата/и на пътуване
  4. натиснете бутона „купи сега”

В отворения нов прозорец, избирате дата на тръгване и дата на връщане / в случай, че сте избрали да закупите двупосочен билет/  и натискате бутона „намери”. Натискането на бутона „намери” не е задължително, тъй като системата сама генерира възможните часове за тръгване на избраните от Вас дати.
В отвореното ново меню избирате възможен час на тръгване.
При двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от Вас дата.
От колонките вдясно изберете Вашето място в автобуса, оцветените в бяло места със съответните номера са свободни.
След след като направите Вашия избор, избраното от Вас място се оцветява в жълт цвят. 
В така отвореното меню се, съдържа информация за стойноста на билета.
В съответните полета задължително въведете име и фамилия, телефон за връзка и  и E-mail.
Следващата стъпка на заплащане на автобусния билет чрез системата ”БОРИКА”
„TICKET TO” ще Ви уведоми за потвърждавне на извършеното от Вас плащане на закупения автобусен билет, чрез съобщение на указания от Вас  E-mail.
Фактическото получаване на билета се осъществява на билетните каси на избрният от Вас превозвач на територията на страната и чужбина, по начин, време и  при условия съобразно общите условия на конкретния превозвач.
Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи на „TICKET TO” не носи отговорност за осъществяванто на покупката на  автобусен билет и изпълнение на превоза.

  1. ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ,  ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ,  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети  чрез www.ticketto.bg  за редовните автобусни линии,  получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail,  имат право :
1. Да променят датата и часа пътуване:
2. Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата, закупили билети за редовни автобусни линии, само на билетните каси на съответния превозвач на територията на страната и в чужбина, по начин, време и  при условия съобразно общите условия на конкретния превозвач.

5.1. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ,  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ  БИЛЕТИ

Лицата, закупили билети за редовните автобусни линии, предлагани от „TICKET TO”, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети,  при спазване на специалните за това условия на превозвача, чийто билети са закупили.
1. Потребителят /пътник/ има право, да  декларира отказ от пътуване и да върне закупения билет в цялост, при спазване на специалните условия на превозвача, чийто билети е закупил.
2. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата – превозвачи  на територията на страната и в чужбина.
3. Връщане на парични суми на потребителя /пътник/, които са заплатени онлайн през интернет платформата на „TICKET TO”,  се извършва чрез възстановяване на паричните суми по картата, от която е извършено плащането. След като потребителя /пътник/ уведоми Дружеството-превозвач за отказа от пътуване, заплатената сума ще бъде възстановена от „TICKET TO”.

  1. ЦЕНИ

Цените, на билетите обявени на www.ticketto.bg  са в български лева с включен 20% ДДС.
„TICKET TO” си запазва правото да променя цените, обявени чрез www.ticketto.bg, по всяко време. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане на цената на билета от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за www.ticketto.bg.
„TICKET TO” не носи отговорност за промени в цените на билетите на отдлените превозвачи, за които промени не е имало своевременно уведомление от съответния превозвач.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и  разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.